Mandarin(P): jiù
Mandarin(Z): ㄐㄧㄡˋ
Korean(Eum): 추 [chu]
Korean(H/E): 세낼 추
Japanese(On): しゅう, しゅ [shuu, shu]
Japanese(Kun): かりる, おくる, あつまる [kariru, okuru, atsumaru]
Cantonese: zau6
Vietnamese: tựu
------------------------------------------------------------
Definition: to heir; to rent
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.12]
Total strokes: 14
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50E6
Big Five: E0F0
GB 2312: 5754
JIS X 0212-1990: 1833
KSC 5657-1991: 8027
Cangjie: OYFU
Four-corner Code: 2321.4
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10221.020
Kang Xi: 0117.120
CiHai: 126.203
Morohashi: 01115
Dae Jaweon: 0248.180

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I jiù (1) (形声。 从人, 就声。 本义: 租赁) (2) 同本义 [rent] 僦屋以居。 韩愈《送郑权尚书序》 (3) 又如: 僦居(租屋而居); 僦舍(租屋居住); 僦屋(租房子); 僦田(租借田地); 僦邸(租赁居宅); 僦房(租赁房屋) (4) 雇 [hire]。 如: 僦费(雇运的费用); 僦船(雇船, 租船); 僦车(雇车); 僦度(雇船而渡, 僦渡) II jiù 租金, 赁金 [rental] 令送粮无取僦。 《商君书》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — jiù ㄐ〡ㄡˋ 〔《廣韻》即就切, 去宥, 精。 〕 1.雇傭。 亦指雇傭之費或運費。 《商君書‧墾令》: “令送糧無取僦, 無得反庸, 車牛輿重設必當名。” 漢 荀悅 《漢紀‧宣帝紀一》: “官發僦民車牛三萬乘, 載沙便橋下, 送置陵上。” 南朝 梁元帝 《金樓子‧說蕃》: “﹝ 劉義宣 ﹞步向 江陵 , 眾散且盡, 腳痛不復行, 就民間僦露車自載。” 明 宋濂 《重建寶婺觀碑》: “僦匠傭工, 甓城增址, 作正殿五楹間。” 2.租賃。 宋 楊萬里 《不睡》詩: “睡鄉幸有閑田地,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: jiu4 解释: 租赁。 聊斋志异·卷二·巧娘: “君行后, 老身携两女僦屋于贵邑。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jiu4 租賃。 聊齋志異·卷二·巧娘: “君行後, 老身攜兩女僦屋於貴邑。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — jiù (1) ㄐㄧㄡˋ (2) 租赁: ~屋。 ~载(雇用车马运载)。 (3) 郑码: NSKG, U: 50E6, GBK: D9D6 (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32412512341354 …   International standard chinese characters dictionary

 • 僦櫃 — (僦櫃, 僦柜) 亦作“僦匱”。 唐 代有櫃房, 是一種代人保管金錢及貴重物品以收取保管費的寄存業。 所設保管櫃即稱“僦櫃”。 亦用以泛指這種櫃房業務。 後又演變為典當質錢的質庫(當鋪)。 《舊唐書‧德宗紀上》: “搜括既畢, 計其所得纔八十萬貫, 少尹 韋禛 又取僦櫃質庫法拷索之, 纔及二百萬。” 《新唐書‧奸臣傳下‧盧杞》: “然悉田宅奴婢之直, 緡止八十萬, 又僦匱、質舍、居貿粟者, 四貣其一, 僅至二百萬。” 《資治通鑒‧唐德宗建中二年》: “又括僦櫃質錢。” 胡三省 注:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僦柜 — (僦櫃, 僦柜) 亦作“僦匱”。 唐 代有櫃房, 是一種代人保管金錢及貴重物品以收取保管費的寄存業。 所設保管櫃即稱“僦櫃”。 亦用以泛指這種櫃房業務。 後又演變為典當質錢的質庫(當鋪)。 《舊唐書‧德宗紀上》: “搜括既畢, 計其所得纔八十萬貫, 少尹 韋禛 又取僦櫃質庫法拷索之, 纔及二百萬。” 《新唐書‧奸臣傳下‧盧杞》: “然悉田宅奴婢之直, 緡止八十萬, 又僦匱、質舍、居貿粟者, 四貣其一, 僅至二百萬。” 《資治通鑒‧唐德宗建中二年》: “又括僦櫃質錢。” 胡三省 注:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僦載 — (僦載, 僦载) 雇車船載送。 《淮南子‧氾論訓》: “今夫僦載者, 救一車之任, 極一牛之力, 為軸之折也。” 《漢書‧王莽傳中》: “寶貨皆重則小用不給, 皆輕則僦載煩費。” 顏師古 注: “僦, 送也, 一曰賃也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僦载 — (僦載, 僦载) 雇車船載送。 《淮南子‧氾論訓》: “今夫僦載者, 救一車之任, 極一牛之力, 為軸之折也。” 《漢書‧王莽傳中》: “寶貨皆重則小用不給, 皆輕則僦載煩費。” 顏師古 注: “僦, 送也, 一曰賃也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僦稅 — (僦稅, 僦税) 租稅。 《宋書‧前廢帝紀》: “凡曲令密文, 繁而傷治, 關市僦稅, 事施一時, 而姦吏舞文, 妄興威福, 加以氣緯舛互, 偏頗滋甚。” 《梁書‧武帝紀下》: “如聞頃者, 豪家富室, 多占取公田, 貴價僦稅, 以與貧民, 傷時害政, 為蠹已甚。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 僦税 — (僦稅, 僦税) 租稅。 《宋書‧前廢帝紀》: “凡曲令密文, 繁而傷治, 關市僦稅, 事施一時, 而姦吏舞文, 妄興威福, 加以氣緯舛互, 偏頗滋甚。” 《梁書‧武帝紀下》: “如聞頃者, 豪家富室, 多占取公田, 貴價僦稅, 以與貧民, 傷時害政, 為蠹已甚。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.